Privacybeleid

Van Groenigen Makelaardij hanteert het volgende privacybeleid.

 

1) NVM PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Van Groenigen Makelaardij en de NVM omgaan met jouw gegevens.

2) VOOR HAAR WEBSITE

Van Groenigen Makelaardij is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met jouw gegevens gebeurt. De handelswijze van Van Groenigen Makelaardij is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die vanaf mei 2018 van kracht is. Wanneer je gebruik maakt van onze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING
Indien je per e-mail, telefoon, webformulieren of antwoordkaart persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor je ze achterlaat. Met het verschaffen van jouw persoonsgegevens geef je toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Van Groenigen Makelaardij op deze wijze (digitaal) verzamelt, wordt gebruikt om aan jouw verzoek (tot correspondentie, informatie en inschrijving) te kunnen voldoen.

COMMUNICATIE
Indien je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan worden deze bewaard. Dit doen we enkel en alleen om je goed van dienst te zijn. Je gegevens kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en beantwoorden van verzoeken.

BEZOEKERSGEDRAG
Op de website van Van Groenigen Makelaardij worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Van Groenigen Makelaardij haar dienstverlening aan jouw verder optimaliseren.

COOKIES
Van Groenigen Makelaardij maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor jouw te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij je bezoek aan een website naar jouw computer wordt gestuurd. Deze cookies verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals jouw naam of e-mailadres. Van Groenigen Makelaardij gebruikt cookies nooit om informatie uit jouw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals je naam of e-mailadres. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Je kunt je browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies.

Van Groenigen Makelaardij EN DERDEN
We stellen jouw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden, tenzij je daar toestemming voor geeft.
Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Van Groenigen Makelaardij is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

BEVEILIGING
Van Groenigen Makelaardij schermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons.

WIJZIGINGEN
Van Groenigen Makelaardij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Van Groenigen Makelaardij.

VRAGEN

Wij bieden je altijd de mogelijkheid om gegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval dien je contact met ons op te nemen. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) NVM PRIVACY STATEMENT

In this privacy statement you can read how Van Groenigen Makelaardij B.V. and the NVM handle your data.


2) FOR HER WEBSITE

Van Groenigen Makelaardij is aware that appropriate processing of personal data is an indispensable aspect of privacy law. To guarantee this right, you can check in this statement what happens to your data. Van Groenigen makelaardij's conduct is, of course, in accordance with the current Personal Data Protection Act and also with the General Data Protection Regulation, wich comes into effect from May 2018. By uding our website you indicate that you accept the privacy policy.


PURPOSES OF DATA PROCESSING

If you provide us with personal data by e-mail, telephone, web forms or reply card, these will only be collected and used for the purpose for wich you left them. By providing your personal data, you consent to the processing of that data. The information that Van Groenigen Makelaardij collects in this way (digitally) is used to fulfill your request (for correspondence, information and registration).

COMMUNICATION

If you send an e-mail of other messages to us, they will be saved. We only do this to provide you with good service. Your data may be necessary for processing questions and answering requests.

VISITOR BEHAVIOR

General visitor data is kept on the Van Groenigen Makelaardij website, such as the most visited pages. The purpose of this is to optimize the layout of the webstie. This data can also be used to put more targeted information on the site. In this way, Van Groenigen Makelaardij can further optimize it's services to you.

COOKIES

Van Groenigen Makelaardij uses cookies to increase the online ease of use for you. A "cookie" is a small text file that is sent to your computer when you visit a website. These cookies do not collect directly identifying information such as your name or e-mail address. Van Groenigen Makelaardij never uses cookies to retrieve information from your computer that was not originally sent in a cookie, such as your name or e-mail adress. Cookies can store user settings and other information. You can have your browser refuse all cookies or have it warn you when a cookie is being sent. However, some options or services of the website may not function properly wothout cookies.

Van Groenigen Makelaardij AND THIRD PARTIES

We do not make your personal data available to third parties, unless you give us persmission to do so. On this website you will find a number of links to other websites. Van Groenigen Makelaardij is not responsible for the way in wich these sites handle personal information. Please read the privacy statement, if any, of the site you are visiting.

SECURITY

Van Groenigen Makelaarij protects the data entrusted to it using technical and administrative security measures to minimize the risk of loss, misuse, unauthorized access, disclosure and alteration. You can think of firewalls and physical and administrative access controls to the data and servers. If you nevertheless believe that data has been misused, you can contact us.

AMENDMENTS

Van Groenigen Makelaardij reserves the right to make changes to the privacy statement. Therefore, regulary check the privacy statement for the privacy policy of Van Groenigen Makelaardij.

TO ASK

We always offer you the option to view, change or delete data. In that case you should contact us. If you have any questions of comments about our privacy policy, please contact us.

van

Goedenavond 👋

Benieuwd naar de waarde van jouw huis?

Je weet het in 1 minuut. Laten we beginnen!

Wat is de reden van jouw aanvraag?
Ik wil graag...

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Wanneer wil je verhuizen?

We zijn er bijna 🎉

Om het rapport op te maken hebben we een aantal gegevens nodig

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Jouw woningwaarde wordt berekend... 🚀

loading

Bedankt %name%! De woningwaarde van %address% is berekend 🥳

Check je mail voor het rapport!

success
Wat is mijn huis waard?